ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยเภสัช

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office พื้นฐานได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะการทำงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

Apply Now
เภสัชกร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มุ่งเน้นในการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและองค์กร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ IPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

 

 
Apply Now
เจ้าหน้าที่ Call Center
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist Assistant)

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช ,ปวส ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
– สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี
– ใจรักงานบริการ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– สามารถช่วยเหลือทันตกรรมได้หลากหลายสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now
เจ้าหน้าที่เวรเปล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • มีความรู้ และเข้าใจในการให้บริการที่ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งยา (Part-time)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่หลัก

 • รับส่งยา และเอกสารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
Apply Now
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(ต่างประเทศ)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
Apply Now
เจ้าหน้าที่การเงิน ( Cashier Officer)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถด้านการคำนวณ
 • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ICU

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

 •  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ยืนดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OR

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
Interpreter – ล่ามแปลภาษา ( Chinese,French,Japan,Korea)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการแปลภาษาและใช้ภาษาเพื่อสื่อสารประสานงานต่างๆ
 • สามารถเข้าใจในภาษานั้นๆอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาล หรือมีความเข้าใจขั้นตอนต่างๆภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Apply Now
Email Correspondence (Nurse)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในการใช้ภาษาอังกฤษในการ พูด อ่านและเขียน ได้ระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 

Apply Now
Admission officer

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการพูด-เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Apply Now
Contract Officer ( เจ้าหน้าที่งานสัญญา)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฏหมายสัญญาบริการ สัญญาเช่าต่างๆ  กฏหมายอาคาร ร้านค้า, กฏหมายพาณิชย์ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับสัญญาทั้งหมดของโรงพยาบาลกับหน่วยงานอื่น
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ของโรงพยาบาล
 3. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆและแจ้งข้อมูลกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
Apply Now
Engineer

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
 • มีความสามารถในด้าน Data Analyst
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ             

 1. ประสานงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 2. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 3. เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของโรงพยาบาล
 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพื้นที่
Apply Now
Supervisor Nurse

คุณสมบัติ

– จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสภาการพยาบาล

– มีประสบการณ์การเป็น In charge หรือด้านการบริหารโรงพยาบาล หรือหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนก 1 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

-บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาที่ดี

– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี รักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

– สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนได้

 

ลักษณะงาน

– รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายสู่การปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

– ตอบสนองความต้องการของบุคลการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

– ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามนโยบาย และที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

– บริการ บริหารและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

– รับเรื่องร้องเรียนทางการบริการและตัดสินใจจัดการแก้ไขให้ราบรื่น หรือแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานหลักในสายได้

– สรุปภาพรวมปัญหาและนำเสนอระบบแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบและรายงานแก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (Registration Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการประสานงาน การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Apply Now
Recruitment Officer (HR)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRM (Recruitment)

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ในระดับดีมาก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถเรียนรู้ได้ไว

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

Apply Now
Admin officer (HR)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในตำแหน่งประสานงานหรือธุรการมาก่อน

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ในระดับดีมาก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถเรียนรู้ได้ไว

 

 

Apply Now
Head of Human Resource Development (HRD)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี ด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRD

3. มีประสบการณ์การวางแผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยครอบคลุมภาพรวมขององค์กร

4. มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้ดี

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

Apply Now
HRD Officer(HR)

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบงาน HRD

3. มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก

 

Apply Now
Customer Service Officer

คุณสมบัติ

 • จบกาารศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักการบริการ มีอัธยาศัยที่ดี (มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการของงานบริการ)
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Apply Now
Cancer Nurse Case Manager

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • มีทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และ นำเสนอข้อมูล
Apply Now
Ortho/Spine Nurse Case Mgr.

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ และ การประสานงาน
 • มีทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และ นำเสนอข้อมูล
Apply Now
พยาบาลห้องคลอด Labour room

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานห้องคลอดในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ช่องทางการสมัคร
 1. กรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ในเว็บไซต์
 2. ส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ไปยังอีเมล[email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 052-089-747 , 052-089-727   ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00- 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)