ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยแพทย์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลหรือคลินิกอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบกาณ์การฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยเภสัช

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร
 • มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาหรือโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบกาณ์การฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
เภสัชกร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ IPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

 

 
Apply Now
เจ้าหน้าที่ Call Center
เจ้าหน้าที่เวรเปล
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการ
  ติดเชื้อ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 เดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน IC ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ Clinical care ( OR ER ICU)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินต่างประเทศ ( Inter Collection)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
Apply Now
Digital Marketing

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตัล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Online Marketing research
 • วางแผน Social media ด้วย Facebook ADS ,Google ADS , Youtube,  Instagram, Line OA และช่องทาง Online อื่นๆอย่างครอบคลุม
 • นำเสนอสถิติและ Content ที่น่าสนใจจาก Social Listening
 • จัดทำ SEO/SEM campaign ที่วัดผลได้ ระบุจุด Conversion ที่สำคัญและเพิ่ม CTA

 

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:

 • UX/ UI experience
 • Adobe Photoshop or Adobe illustrator
Apply Now
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งยา (Part-time)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่หลัก

 • รับส่งยา และเอกสารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
Apply Now
UM Nurse

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง UR/UM Nurse ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง

 

Apply Now
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ICU ER OR (Part-time)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

Apply Now
Executive Secretary (เลขาผู้บริหาร)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ  อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้งาน Microsoft Office
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
 • มีทักษะในการประสานงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
Apply Now
HRD Officer

 คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRD

3. มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

 

Apply Now
Nurse Educator Officer
เจ้าหน้าที่การเงิน ( Cashier Officer)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
Apply Now
นักกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ช่องทางการสมัครงาน 1. เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 2. ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง [email protected]  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณิชนันทน์ คนซื่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 052-089-747 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)