ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยเภสัช

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร
 • มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาหรือโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบกาณ์การฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
เภสัชกร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ IPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

 

 
Apply Now
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการ
  ติดเชื้อ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 เดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน IC ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
Apply Now
นักจิตวิทยา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลีนิค หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลีนิค
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากลุ่มด้านจิตเวชอย่างน้อย 3-5 ปี
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ Clinical care ( OR ER ICU)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ช่องทางการสมัครงาน 1. เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 2. ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง BCM.Recruit@bangkokhospital-chiangmai.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณิชนันทน์ คนซื่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 052-089-747 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)