ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยเภสัช

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office พื้นฐานได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะการทำงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

Apply Now
เภสัชกร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มุ่งเน้นในการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและองค์กร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ IPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

 

 
Apply Now
เจ้าหน้าที่ Call Center
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist Assistant)

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช ,ปวส ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
– สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี
– ใจรักงานบริการ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– สามารถช่วยเหลือทันตกรรมได้หลากหลายสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now
เจ้าหน้าที่องค์กรแพทย์ (พยาบาล)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพยาบาลในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงานกับแพทย์ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล

มีสามารถในการใช้ Microsoft office  Ex. Word,Excel และ Power point ได้ดี

 

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ER

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งยา (Part-time)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่หลัก

 • รับส่งยา และเอกสารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
Apply Now
UM Nurse

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง UR/UM Nurse ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง

 

Apply Now
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(ต่างประเทศ)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
Apply Now
เจ้าหน้าที่การเงิน ( Cashier Officer)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถด้านการคำนวณ
 • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ICU

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
พยาบาลห้องพักฟื้น

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์งานด้าน ICU อย่างน้อย 1-5 ปี
Apply Now
นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

 •  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ยืนดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OR

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
Interpreter – ล่ามแปลภาษา ( Chinese,French,Japan,Korea)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการแปลภาษาและใช้ภาษาเพื่อสื่อสารประสานงานต่างๆ
 • สามารถเข้าใจในภาษานั้นๆอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาล หรือมีความเข้าใจขั้นตอนต่างๆภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Apply Now
Email Correspondence (Nurse)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในการใช้ภาษาอังกฤษในการ พูด อ่านและเขียน ได้ระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 

Apply Now
Admission officer

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการพูด-เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Apply Now
Contract Officer ( เจ้าหน้าที่งานสัญญา)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฏหมายสัญญาบริการ สัญญาเช่าต่างๆ  กฏหมายอาคาร ร้านค้า, กฏหมายพาณิชย์ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับสัญญาทั้งหมดของโรงพยาบาลกับหน่วยงานอื่น
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ของโรงพยาบาล
 3. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆและแจ้งข้อมูลกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
Apply Now
Engineer

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
 • มีความสามารถในด้าน Data Analyst
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ             

 1. ประสานงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 2. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 3. เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของโรงพยาบาล
 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพื้นที่
Apply Now
Sleep Technician

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร  และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเข้าอบรมตามโปรแกรมที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อสามารถควบคุมดูแลการทำงานได้
Apply Now
Supervisor Nurse

คุณสมบัติ

– จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสภาการพยาบาล

– มีประสบการณ์การเป็น In charge หรือด้านการบริหารโรงพยาบาล หรือหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนก 1 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

-บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาที่ดี

– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี รักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

– สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนได้

 

ลักษณะงาน

– รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายสู่การปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

– ตอบสนองความต้องการของบุคลการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

– ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามนโยบาย และที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

– บริการ บริหารและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

– รับเรื่องร้องเรียนทางการบริการและตัดสินใจจัดการแก้ไขให้ราบรื่น หรือแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานหลักในสายได้

– สรุปภาพรวมปัญหาและนำเสนอระบบแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบและรายงานแก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (Registration Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการประสานงาน การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Apply Now
Technician (Operating room)

คุณสมบัติ 

 1. จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน เครื่องมือทางศัลยกรรม อุปกรณ์จัดท่า เครื่องมือผ่าตัดด้วยไฟฟ้า การส่องกล้องทางการแพทย์ และระบบมอนิเตอร์ทางการแพทย์
 3. มีความรู้ด้านงานรังสีวิทยา เบื้องต้น

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมและใช้งานเครื่องมือตรวจวินิจฉัย/รักษาในห้องผ่าตัด แก่ผู้ป่วยตามขั้นตอนวิธีการ ตามแผนการรักษาที่แพทย์กำหนด ได้แก่ C-ARM, Navigator และ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ตรวจเช็คและเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานแต่ละเคสผ่าตัดอยู่เสมอ
 3. ประสานงานกับแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานควบคุมและดูแลเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 4. ดูแลการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และการบำรุงรักษาให้สามารถ พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือเสียหายจากการใช้งาน
 5. ประสานการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ ตามรอบการดูแล (PM) และติดตามเครื่องมือที่ส่งซ่อมทั้งในและนอกโรงพยาบาล
 6. จัดทำสถิติ การใช้งานและประวัติเครื่องมือในแผนก และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
Apply Now
ช่องทางการสมัคร
 1. กรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ในเว็บไซต์
 2. ส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ไปยังอีเมล[email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 052-089-747 , 052-089-727   ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00- 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)