ลูกค้าของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน