โทรศัพท์ 1 เครื่อง สามารถติดต่อทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่