BCMSafety จัดอบรม FIRST AID และ CPR ให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (SBS) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

#BCMSafety นำโดย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือ "CoE Trauma" โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (SBS) ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรแพทย์หญิง อัญชนา สัจจพุทธวงศ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบหายใจได้บรรยายความรู้เรื่อง การเฝ้าระมัดระวังและการป้องกันจากอุบัติเหตุของเด็ก

นอกจากนี้แล้วมีการสาธิตเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วย การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED เป็นต้น โดยมีทีมพยาบาลจากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินคอยให้คำแนะนำ