บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของวงการแพทย์ไทย พร้อมร่วมเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าทางนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลต่างประเทศชั้นนำในแต่ละด้าน เน้นการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดว่า การพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นั้น จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการหาทางส่งเสริมให้บุคคลสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

คลินิกออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับชมรม Chiang Mai Oncology Group (CMOG) จัดงานประชุมวิชาการ Personalized in Medical Oncology 2019 ขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมะเร็งวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนนำเสนอวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อสร้างเครือข่ายที่กว้างขวาง นำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขอย่างคับคั่ง