โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติ ที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีศูนย์บริการการรักษาเฉพาะทางต่างๆ ด้วยเครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงมาตรฐานการให้บริการ รักษาในระดับสากล ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU สามารถ รองรับผู้ป่วยหนักโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องผ่าตัดทันสมัย ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด หน่วยฟอกไต การตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมคลังเลือด ห้องยาที่ครบครัน เป็นต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมก้าวไปสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) และระดับสากล JCI (Joint Commission International) พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

VISION / MISSION

ปรัชญา


ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์
และคุณธรรมมาบรรจบกัน


นโยบายคุณภาพ


ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์
และคุณธรรมมาบรรจบกัน

วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ
ที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุด
ของผู้รับบริการ

พันธกิจ


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากร
ที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร

นโยบายความปลอดภัย


โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ
ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

ด้วยมาตรฐานการรักษา และกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ของทีมแพทย์-พยาบาล ผสานเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา 6 โรคเฉพาะทาง ภายใต้ 3 โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงได้รับรอง มาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” พร้อมกัน ถึง 6 โรค จากสถาบัน JCI ( Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2551 – 2558

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Hospital Accreditation-HA)

เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาล จากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆยังคงปฏิบัติตาม และรักษาคุณภาพการบริการ และการรักษาอยู่หรือไม่เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของ ประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา