เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์สีหราช  โลหชิตรานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นายแพทย์วุฒินันท์ มนัสสุนทรวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้รับการต้อนรับจากศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยจุดประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการระหว่างองค์กร จนถึงส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้นำไปสู่การใช้งานได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ