คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในด้านการสื่อสาร  และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถเข้าอบรมตามโปรแกรมที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อสามารถควบคุมดูแลการทำงานได้