คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ  อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความชำนาญในการใช้งาน Microsoft Office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
  • มีทักษะในการประสานงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้