คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
 • มีความสามารถในด้าน Data Analyst
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ             

 1. ประสานงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 2. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 3. เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของโรงพยาบาล
 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพื้นที่