รายละเอียดงาน

-ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมทางการตลาดเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาล
-สื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนประกันชีวิต
-จัดทำสญญา จัดกิจกรรมทางการตลาด
-สร้างรายได้จากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต กลุ่มองค์กร และลูกค้าใหม่
-งานผู้ประสารงานทางการตลาด
-งานด้สนผลิตสื่อการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีความรู้ และเข้าใจในการให้บริการที่ดี
มนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี
ขยัน อดทน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถรับแรงกดดันได้ดี