คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับผิดชอบงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตัล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Online Marketing research
  • วางแผน Social media ด้วย Facebook ADS ,Google ADS , Youtube,  Instagram, Line OA และช่องทาง Online อื่นๆอย่างครอบคลุม
  • นำเสนอสถิติและ Content ที่น่าสนใจจาก Social Listening
  • จัดทำ SEO/SEM campaign ที่วัดผลได้ ระบุจุด Conversion ที่สำคัญและเพิ่ม CTA

 

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:

  • UX/ UI experience
  • Adobe Photoshop or Adobe illustrator