คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฏหมายสัญญาบริการ สัญญาเช่าต่างๆ  กฏหมายอาคาร ร้านค้า, กฏหมายพาณิชย์ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
  • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา
  • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับสัญญาทั้งหมดของโรงพยาบาลกับหน่วยงานอื่น
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ของโรงพยาบาล
  3. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆและแจ้งข้อมูลกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล