คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ และ นำเสนอข้อมูล