คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะในการพูด-เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  • ทักษะด้านทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจา และมีจิตใจรักในงานด้านบริการ
  • มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี