คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง UR/UM Nurse ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง