คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพยาบาลในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงานกับแพทย์ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล

มีสามารถในการใช้ Microsoft office  Ex. Word,Excel และ Power point ได้ดี