คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงานติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก