คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก