คุณสมบัติ

    • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
    • มีประสบการณ์งานระดับหัวหน้างานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5-10 ปี
    • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการ
    • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับดีมาก
    • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก