คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการ
    ติดเชื้อ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 เดือน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน IC ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี