คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลีนิค หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลีนิค
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
  • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากลุ่มด้านจิตเวชอย่างน้อย 3-5 ปี