ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language : -

Education
-

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888