ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท University of Nottingham

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University
  • Reproductive Medicine : Mayo Clinic

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888