ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetric and Gynecology : Chiang Mai University 2003
  • Maternal and Fetal Medicine : Chiang Mai University 2007

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888