ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888