ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อุรารัตน์ วสุนธราพร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Resident

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Sports Medicine : Thammasat University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888