ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Obstetric and Gynecology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1900

Fellowship

  • Reproductive Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888