ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Reproductive Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888