ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พร้อมพรรณ พฤกษากร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 2008
  • Endocrinology and Metabolism : Chulalongkorn University 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888