ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา -

การศึกษา

2564, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2562ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย