ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2563อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2561จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย