ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย