ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทวิทยา
  • อายุรศาสตร์

ภาษา Thai

การศึกษา

2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย