ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย