ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปรียาภรณ์ เสนะวัต

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : -

Education
-

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888