ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ประภาวรรณ เมธาเกษร

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Languages : English, Thai


-

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888