ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Fellowship

  • Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology : Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital. 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888