ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : ศัยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Education

  • Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology : Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital.

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888