ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิชชา ชรรินชัย

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : ศัยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Education

  • Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology : Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888