ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กุลวดี เหล่าสกุล

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Resident

  • Dermatology : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888