ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กุลวดี เหล่าสกุล

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

  • Dermatology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888