ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กิเริ่น โซนี่

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Language : Thai

Education
-

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888