ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

Specialty : วิทยาเอ็นโดดอนต์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888