ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

Specialties : วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education -

FRI

19 ต.ค.

SAT

20 ต.ค.

SUN

21 ต.ค.

MON

22 ต.ค.

TUE

23 ต.ค.

WED

24 ต.ค.

THU

25 ต.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888