ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. โภคิน ศักรินทร์กุล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาครอบครัวและสังคม)(คศ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Resident

  • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences in Family Medicine : Chiangmai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888