ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. โภคิน ศักรินทร์กุล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงบริการสุขภาพจิตชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาครอบครัวและสังคม)(คศ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Education

  • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences in Family Medicine : Chiangmai University 2004

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888