ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. )
  • ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

  • Internal medicine :

Fellowship

  • Endocrinology and Metabolism : University of California at San Diego (UCSD) 2000

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888