ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, English, Thai, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) Cebu Doctors College of Medicine,
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Endocrinology and Metabolism : University of California at San Diego (UCSD) 2002

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888