ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สำเริง รางแดง

Specialty : พยาธิวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : พยาธิวิทยาของเซลล์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888