ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมยศ ชัยธีระสุเวท

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

Language : Thai

Education
-

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888