ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Obstertrics and Gynaecology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888