ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศิริพงศ์ เชี่ยวชาญธนกิจ

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

Languages : English, Thai


-

Education

  • Orthopaedic Surgery : Chiangmai University 1994

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888