ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มนัสวี มะโนปัญญา

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : มะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University
  • Gynecologic Oncology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888