ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ภูดิศ เจต๊ะวรรณ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai


-

Education

  • Maternal and Fetal Medicine : 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888