ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พนธกร พานิชกุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

Language : -


-

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888