ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai

Education
-

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888