ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์กีฬา

Languages : English, Thai


-

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888